សំគាល់​:ចំពោះសាខាសៀមរាបយេីងនៅបេីកដំណេីរការជាធម្មតា។
Note: Platinum Cineplex Siem Reap is opened.